14 (2)
අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ තැන් ඇති වූ උණුසුම්කාරී තත්වය අතරතුර දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා පිහියක් වැනි යමක් ගෙන ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට පහර දීමට තැත් කරන ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ නිකුත් උනා..
මෙම ඡායාරූපවල ඔහුගේ ප්‍රහාරයෙන් වැලකීමට ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් උත්සහ ගන්නා ආකාරය දැක්වෙන අතර මන්ත්‍රීවරයා අත තිබුණු පිහියක් වැනි ආයුධයෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුවහොත් තත්වය තවත් දරුණු විය හැකිව තිබූ බව ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පැවසුවා.