ජනාධිපතිවරණයේ කාලරාමුව ගැන හෙට කල් තැබීමේ විවාදයක්

parliment-new-01 (1)

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ කාල රාමුව සම්බන්ධයෙන් හෙට (11) පාර්ලිමේන්තුවේදී කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (10) පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ.