කදිරවේලු කුගදාසන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයේ දිවුරුම් දෙයි

parliment-new-01 (1)

ත්‍රිකුණාමලය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කදිරවේලු සම්මුගම් කුගදාසන් මීට සුළු වේලාවකට පෙර කථානායකවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම්දී තිබෙනවා.

ඒ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්පන්දන්ගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩුවූ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහායි.