ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල පහළට

litro-gas (1)

අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර මිල අඩු කිරීමට ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අඩු වූ මිල සහ නව මිල පහතින් දැක්වෙනවා.

* කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 – රු.150 කින් (නව මිල රු.3,790)

* කිලෝ ග්‍රෑම් 5 – රු.60 කින් (නව මිල රු.1,522)

* කිලෝ ග්‍රෑම් 2.3 – රු.28 කින් (නව මිල රු.712)