ලාෆ් ගෑස් මිල පහළට

laugh-gas

ගෘහස්ත ලාෆ් ගෑස් මිල අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහළ දැමීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

අඩු කළ සහ නව ගෑස් මිල ගණන් පහතින්,

* 12.5KG ගෑස් – රු.160 කින්  (නව මිල රු.3,680)

* 5KG ගෑස්  – රු.65 කින්  (නව මිල රු.1,477)