මෝඩ කොටළුවෙක් වගේ විපක්ෂ නායකයෙක් මේ රටේ දේශපාලනය කළ යුතුයි කියලා හිතනවා නම් විතරක් ඡන්දෙ දෙන්න – ඩයනා

dayana-gamage-new

මෝඩ කොටළුවෙක් වගේ විපක්ෂ නායකයෙක් මේ රටේ දේශපාලනය කළ යුතුයි කියලා හිතනවා නම් විතරක් ඡන්දෙ දෙන්න – ඩයනා