දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ඉල්ලා අස්වීම භාරදෙයි

willy-Gamage

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර විලී ගමගේ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත භාරදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මැයි මස 02 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.