මට දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය නැවත පක්ෂය ඉල්ලනවා නම්, මං දෙන්න සූදානම් – දයාසිරි ජයසේකර

dayasiri-jayasekara

මට දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය නැවත පක්ෂය ඉල්ලනවා නම්, මං දෙන්න සූදානම් – දයාසිරි ජයසේකර