විශ්ව විද්‍යාල සඳහා නව ආචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීමට අවසර හිමිවේ

ugc

විශ්ව විද්‍යාල සඳහා නව ආචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීමට අවසර ලබාදුන් බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

බොහෝ විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් මෙරට හැර විදේශගත වී ඇති බවත්, ඒ හේතුවෙන් සියළුම විශ්ව විද්‍යාලවල බොහෝ පුරප්පාඩු පවතින බවයි විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සඳහන් කළේ.

එම නිසා කරුණු සලකා බලා අළුතෙන් විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදුන් බව සභාපතිවරයා පවසා සිටිනවා.