රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ධූරයට හර්ෂ ද සිල්වා පත්කෙරේ

harsha-de-silva-public-finance

රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් අනුව මෙම අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ජනාධිපතිවරයා සහ රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවේ සාමාජිකයින් අතර හමුවක් අද (07) පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති අතර එහිදී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වාගේ නම ජනාධිපතිවරයා විසින් යෝජනා කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.