අන්තරේ විරෝධතාවට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

kkss

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ විරෝධතාවට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය අද (07) විරෝධතාවක් සංවිධානය කර තිබුණා.