ගෝඨාගෝගමින් රතු කුරුස ප්‍රථමාධාර ඉවත්වේ

uLMjIJLJ_400x400

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සමාජය පවසන්නේ කොළඹ
මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ලබාදුන් අධිකරණ නියෝගයකට අනුව ජුලි 21 වැනිදා ගෝඨා ගෝ ගම විරෝධතා භූමියෙන් ප්‍රථමාධාර කඳවුර ඉවත් කළ බවයි.

බණ්ඩාරනායක ප්‍රතිමාවේ සිට මීටර් 50ක පමණ වට ප්‍රදේශයක් විරෝධතාව
පැවැත්වෙන ස්ථානයට රැස්වීම තහනම් කරමින් අධිකරණය මීට පෙර නියෝගයක් නිකුත් කර තිබු අතර අනතුරුව ආරක්ෂක අංශ යොදවා විරෝධතාකරුව්න රැඳී සිටි විශාල පෙදෙසක් අත්පත් කරගැනීමටද රජය කටයුතු කර තිබුණි.

aHR0cDovL3d3dy5uZXdzd2lyZS5say93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNy8xNjI3N0VDQS1BMDVBLTQyNzMtODEzOS02ODdCOTcyOEI1NDYuanBlZw