ෂෙඩ්වල පෙට්‍රල් ඩීසල් තිබෙන ප්‍රමාණ දැනගන්න රජයෙන් වෙබ් සයිට් එකක්

A worker fills the tank of an auto rickshaw at a petrol station in Colombo on February 18, 2022. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

ICTA ආයතනය ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සමඟ එක්ව රට පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඉන්ධන තිබේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අන්තර්ජාල වේදිකාවක් හඳුන්වා දී ඇත.

නිලධාරීන් පවසන පරිදි ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ඊට අදාළ අනෙකුත්
තොරතුරු දිනපතා පෙරවරු 9.00 වන විට වෙබ් අඩවියට උඩුගත කෙරෙන අතර ඉන් පසු සෑම පැය භාගයකට වරක් වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කෙරෙනු ඇත.
මෙම වෙබ් අඩවියට අන්තර්ජාලයට පිවිසිය හැකි  ඕනෑම පරිගණකයකින් හෝ ජංගම දුරකථනයකින් සම්බන්ධවිය හැකිය.

වෙබ් අඩවියේ ලිපිනය මෙසේය.
https://fuel.gov.lk/