ශ්‍රීලංකාවට ඉන්දීය රුපියල්වලින් ගෙවීම් කිරීමට අවසර

_103389492_gettyimages-625464948

අර්බුදකාරී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගෙවීම් ලබා ගැනීමේදී අපනයනකරුවන් මුහුණ දෙන
දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව (RBI) ඊයේ (19)
ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමයේ (ACU) යාන්ත්‍රණයෙන් පිටත ඉන්දියානු
රුපියල්වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු පියවීමට අවසර ලබා දී තිබේ.

ඉන්දියාවෙන් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍යකරණය
කිරීම සඳහා State Bank of India (SBI) විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්
ඩොලර් බිලියන 1 ක වාරික ණයක් මාර්තු මාසයේදී රජය විසින් සහතික කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයන ආදායම සහ SBI හි ණය පහසුකම ලැබීමේදී අපනයනකරුවන් අත්විඳින දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින්, විධිවිධානයට යටත්ව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ එවැනි වෙළඳ ගනුදෙනු ACU වලින් පිටත ඉන්දියානු රුපියල්වලින් පියවීමට තීරණය කර ඇති බවට ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.