මහින්ද රාජපක්ෂට අයත් පාරම්පරික නිවස …

Carton Image

පසුගිය 9 දා රාත්‍රී ඇඳිරි නීතිපැනවූ කාලයේ මැදමුලනේ මහින්ද රාජපක්ෂට
අයත් පාරම්පරික නිවස ගිනිතබා විනාශ කළ බවට වාර්තා පළවූ නමුත් සත්‍ය ලෙසම ගිනි තබා ඇත්තේ රාජපක්ෂ පවුලට සම්බන්ධ කෙනෙකුගේ වෙනත් නිවසක් බවටත් වාර්ථා වෙයි.