පළාත් සභා ජන්දය

provincial-council-system-in-sri-lanka
පළාත් සභා මැතිවරණය ලබන ජනවාරි මස අවසානයේ හෝ පෙබරවාරි මස මුල සති 2 ඇතුළත පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව දින නියම කොට ඇති බව පැවසෙනවා.
පැරණි ජන්ද ක්‍රමය යටතේ මෙම මැතිවරණය පැවැත්වීමටද ආණ්ඩුව තීන්දු කර ඇති බවත් මෙම ආරංචි මාර්ග වල වැඩිදුරට සදහන් වේ.