ඇමතිවරුන් නිල නිවාස ඉල්ලයි

Sri Lanka's new President Gotabaya Rajapaksa (C) and his Prime Minister brother Mahinda Rajapaksa (L), sit for a group photograph after the ministerial swearing-in ceremony in Colombo on November 22, 2019. Sri Lanka's new president announced holding parliamentary elections six months ahead of schedule after giving key portfolios of finance to his prime minister brother Mahinda Rajapaksa. / AFP / ISHARA S. KODIKARA
නව පාර්ලිමේන්තුවට පත් වී සිටින කැබිනට් සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් 70 දෙනෙකු පමණ පිරිසක් නිල නිවාස ඉල්ලුම් කර තිබෙනවා.
රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සතුව මෙතෙක් පවතින්නේ නිල නිවාස 35ක් පමණ ප්‍රමාණයකි.
අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා සඳහන් කරන්නේ එම ප්‍රමාණය ඉල්ලුම්කරුවන් ගේ උවමනාව දුර ප්‍රමාණය හා ප්‍රමුඛතාවය අනුව ලබාදීමේ වැඩ පිළිවෙළක් සකස් කර ඇති බවයි.