වික්ටර්ට 77යි….

1 (27) (1)

ප්‍රවීණ ගායක වික්ටර් රත්නායක මහතාගේ 77වන ඡන්ම දිනය පසුගියදාට යෙදි තිබුණා.

ඒ වෙනුවෙන් පැවති උපන්දින සාදය සදහා කලාකරුවන් ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටියා.

එහි විශේෂිත අවස්ථාවන් DARK ROOM ආයතනය කැමරාවට හසුකරගෙන තිබුනා.

77 වන වසරට පා තැබූ වික්ටර් රත්නායකයන්ට  සුබ උපන්දිනක්….

1 (2) (11)1 (9) (4)1 (15) (2) 1 (16) (2)1 (23) (1)1 (29) (1)1 (20) (1)1 (3) (13)1 (27) (1)