අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ යාපනයේ සංචාරය අතරතුර….

1 (1) (9)

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ දිනවල යාපනයේ සංචාරයක නිරතවනවා.

මෙම සංචාරය අතරතුර අග්‍රාමත්‍යවරයා සැහැල්ලුවෙන් අයිස්ක්‍රීම්වල රස බලන ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනවා.

එම ඡායාරූප පහතින්

1 (1) (9)1 (1) (9)1 (3) (10)1 (3) (10)1 (5) (7)1 (4) (9)