කුඹුරු සිතියම්ගත කෙරේ….

6820527414_1e335884b1_z_news_featured

මෙරට කුඹුරු චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණයෙන් සිතියම්ගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින්.

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන සතුව නිවැරදි දත්ත නොමැතිවීම හේතුවෙන් පසුගිය කාලය පුරා කෘෂිකර්ම කේෂ්ත්‍රයේ පැවති ගැටළු සදහා විසදුම් ලබාදීමට හැකියාවක් පැවතියේ නැහැ.

ඒ අනුව වර්ල්ඩ් වීව් ටූ ඇමරිකානු චන්ද්‍රිකාව මගින් ලබාගන්නා දත්ත ඔස්සේ කුඹුරු සිතියම්ගත කිරිම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මේ වන විට යාපනය,ගම්පහ,මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල කුඹුරු චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය ඔස්සේ සිතියම්ගත කිරීම සිදු කර ඇති අතර මේ සදහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 5ක්.