”දස ලක්ෂපති කාර් ප්ලස්” සහ ”ගැලැක්සි ස්ටාර්”

download

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දස ලක්ෂපති කාර් ප්ලස්” සහ ගැලැක්සි ස්ටාර්” යන ලොතරැයි දෙක නවත්වා ඇතැයි ලොතරැයි  මණ්ඩලය සදහන් කලා.

ඒවා වෙළෙඳපොළට නිකුත් නොකිරීමට ප්‍රධාන හේතුව මෙම ලොතරැයිපත් දෙකේ අලෙවිය ප්‍රමාණවත් නොවීම බවද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසනවා.

ගැලැක්සි ස්ටාර්” ලොතරැයිය 2015 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණු අතර දස ලක්ෂපති කාර් ප්ලස්” ලොතරැයිය  ආරම්භ වුයේ 2017 වසරේදී.

මේ අතර බදාදා දිනවල දිනුම් අදිනු ලැබූ දස ලක්ෂපති කාර් ප්ලස් ලොතරැයිය වෙනුවට එදින සංවර්ධන වාසනා ලොතරැයියද ඉරිදා දිනුම් අදිනු ලැබූ ගැලැක්සි ස්ටර් ලොතරැයිය වෙනුවට සුපර්බෝල් ලොතරැයියද දිනුම් ඇදීම සිදුකරන බවද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසනවා.