පාර්ලිමේන්තුව  විසුරුවා හැරීමේ පුවත අසත්‍යයයි

POLITICAL NEWS

ඇතැම් සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් විසින් පතුරවමින් සිටින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින අසත්‍ය ප්‍රචාර සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරයි.