රුපියල අදත් නැගිටියි!

rupp
රුපියල අවප්රමානය තවදුරටත් අවම කෙරෙමින් ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු.172.16කින්ද විකුණුම් මිල 176.05ක් ලෙසින් ද වෙනස් වී තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද විනිමය අනුපාත සටහන් පහත දැක්වේ.