ජාතික තරුණ සේවා සභාපති ධූරය වෙනස් වේ!

youth
ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නව සභාපති ධූුරයට මනුල චමල් පෙරේරා මහතා පත් කර තිබෙනවා.
මෙම පත් පත්කිරීම සිදුකර ඇත්තේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසිනුයි.