තෙල් මිල පහතට

petrol
ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම විසින් ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 02 කින් සහ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 11 කින්ද පහත දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
 
ඒ අනුව අයි.ඕ.සී. පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 153 ක් වන අතර ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 118 ක්.
 
මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ඊයේ (01) දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් ද, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7කින්ද අඩු කළ බව නිවේදනය කර තිබේ.
ඒ අනුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීති සංස්ථාවේ ඉන්ධනහල්වල ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 145ක්ද, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 110ක්ද වනු ඇත.