පළාත් සභාවලට අදාළ ඡන්ද විමසීම් එක් දිනක් තුළ පැවැත්වීමට විධි විධාන

local govt elections

සියලූ පළාත් සභාවලට අදාළ ඡන්ද විමසීම් එක් දිනක් තුළ පැවැත්වීමට හැකි වන පරිදි ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධි විධාන සහ 1988 අංක 2 දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනතේ ඊට අදාළ විධි විධාන සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව, නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් සකස් කරනු ලැබ ඇති විසිවන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ 1988 අංක 2 දරන පළාත් සභා ඡුන්ද විමසීම් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත‍්‍රයේ පළ කිරීමටත්, ඉන් අනතුරුව අනුමැතිය පිණිස පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් තිරණය වී ඇත.

මෙම යෝජනාව අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයටඉදිරිපත් කර ඇත.