විපතට පත් ජනතාවට ඇමරිකාවෙන් මිලියන 350ක ආධාර

Floods 10
ආපදා වලින් විපතටපත් ජනතාව සඳහා සහන සැලසීම සඳහා රුපියල් මිලියන තුන්සිය පනහක අධාර ලබාදෙන බව අමරිකානු තානාපති අතුල් කේෂප් මහතා පවසයි.
(3) පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමුවෙමින් අමරිකානු තානාපතිවරයා මේ බව පවසා තිබේ.