නව කැබිනට් සංශෝධනයේ ප්‍රතිඵල කරලියට

Cabinet-reshuffle-Srilanka
අද දිනයේ සිදුවූ කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයේදී නව කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර සඳහා 9 දෙනෙකු පත්කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් කටයුතු කර තිබේ.

මීට අමතරව  මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය මංගල සමරවීරට, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ධූරය රවී කරුණානායකට , ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධූරය අර්ජුන රණතුංගට ,  වරාය හා නාවික අමාත්‍ය ධූරය මහින්ද සමරසිංහට ලබාදී තිබේ.

එසේම වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය වරයා ලෙස චන්දිම වීරක්කොඩි,
ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ගයන්ත කරුණාතිලක, විශේෂ සංවර්ධන අමාත්‍ය වරයා ලෙස තිලක් මාරපන, ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ මහින්ද අමරවීර මහතාට මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට හිමිවී තිබේ.

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්‍ය ධූරය දැරූ එස්.බී දිසානායක මහතාට එම විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට අමතරව ‘කඳුරට උරුමය’ නම් නව විෂය ක්ෂේත්‍රය ලබාදී ඇති අතර ඩබ්.ඩී.ජේ සෙ‍ෙනවිරත්න මහතාට කම්කරු , වෘත්තීය සමිති සබඳතා විෂයට අමතරව සබරගමුව සංවර්ධන නම් නව විෂය පථයක්ද හඳුන්වා දී ඇත.