ලංකාවට ජී.එස්.පී. දෙන්න යුරෝපා විදේශ හා වෙළෙඳ සංගමයේ අනුමැතිය!

GSP-

යුරෝපා විදේශ සහ වෙළෙඳ අමාත්‍යවරුන්ගේ කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට GSP+ සහනය ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට GSP+ සහනය ලබා දීමට යුරෝපා විදේශ සහ වෙළෙඳ අමාත්‍යවරුන්ගේ කවුන්සිලය  අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට GSP+ සහනය ලබා ගැනීමේ අවසන් කඩුල්ල ලෙස මෙම අනුමැතිය සැළකිය හැකි බවයි.