පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තවත් ෙඑතිහාසික සිදුවීමක්

20170406_115250

මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්‍යෙව්දීන්ෙග් කුටියට පැමිණ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වයි

20170406_11521320170406_11525020170406_115342