2017 ෙතමසක් ෙගගවී යාමටත් ෙපර ෙකාටස් සියයට 4කින් කඩා වැ ෙටයි

Stock-Market

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 23වන  දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 5,979.85 ක් ලෙසින් සටහන් විය. මෙය පෙර දිනය හා සැසඳීමේ දී ඒකක 16.80 ක හෙවත් සියයට 0.28 ක පහළ යාමකි.

2016 මාර්තු 15 දිනෙන් පසු වාර්තා වූ අවම සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ලෙස මෙය වාර්තා වේ.

දිනය අවසානයේ දී S&P SL20 දර්ශකය ද ඒකක 11.73 ක පහළ යාමක් වාර්තා කළ අතර එහි අගය දැක්වුණේ ඒකක 3,411.96 ක් ලෙසිනි.

රුපියල් මිලියන 616.39 ක පිරිවැටුමක් අද දින ගනුදෙනුවලින් වාර්තා විය. මෙය 2017 වසරේ සාමාන්‍ය පිරිවැටුම් අගය වන රුපියල් මිලියන 671 ට වඩා පහළ අගයයකි.

2017 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය සියයට 3.99 කින් පහළ ගොස් තිබේ. S&P SL20 දර්ශකයට අනුව සියයට 2.42 කින් කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩා වැටී ඇත.